Desde o Concello das Pontes recoméndase á veciñanza, na medida do posible, realizar as xestións e trámites adminsitrativos, coas diferentes administracións públicas ( Estado, Autonómica e Local) a través das sedes telemáticas dos diferentes organimos ou telefónicamente.

???? ???????́???? ???????? ?? ??????
https://sede.aspontes.org/opencms/…/procedimientosytramites/

?????????? ??????́???? ???????? ?? ??????

981 453 116 Centralita Concello
981 453 198 Recadación
667 129 380/9 Rexistro
981 453 181 Obras e servizos
981 441 008 Servizos Sociais
981 440 344 Cultura
981 440 308 Escola Infantíl

981 440 024 Conservatorio
981 102 562 Biblioteca
981 452 602 Polideportivo
981 440 643 Piscina Municipal
667 129 305 O.M.I.C

981 453 226 Xulgado de Paz
981 453 191 Polícia Local

981 453 189 Televisión Local
981 453 188 Radio Local