As Pontes, 7 de decembro. O Concello das Pontes informa de que xa está  aberto o prazo de presentación de solicitudes para a participación no Programa de Termalismo Social do IMSERSO para o ano 2023.

Os prazos para a presentación das mesmas son os seguintes:

 • Para as quendas dos meses de febreiro a agosto, ambos inclusive: ata o día 9 de xaneiro de 2023.
 • Para as quendas dos meses de setembro a decembro: ata o día 15 de maio de 2023

Así mesmo haberá un prazo para a súa inclusión na Lista de Espera de prazas que vaian quedando vacantes por renuncias ou outras circunstancias:

 • Para as quendas dos meses de febreiro a agosto, ambos inclusive: ata o día 14 de maio de 2023.
 • Para as quendas dos meses de setembro a decembro: ata o día 15 de novembro de 2023.

A adxudicación das prazas efectuarase de acordo coa puntuación obtida polos expedientes, tendo en conta os balnearios e quendas solicitadas.

Requisitos: Neste programa poden participar:

 • Todas as persoas pensionistas do sistema da Seguridade Social polos conceptos de xubilación e incapacidade permanente.

 • Todas as persoas pensionistas por outros conceptos ou perceptores de prestacións ou subsidios de desemprego, que teñan cumpridos os 60 anos.

 • Todas as persoas polo concepto de viudedade que teñan mais de 55 anos.

 • Ser persoa asegurada ou beneficiaria do Sistema da Seguridade Social, con sesenta e cinco ou mais anos de idade.

Outros requisitos para participar no programa son valerse por si mesmo/a para as actividades da vida diaria e non padecer alteracións de comportamento que impidan a convivencia nun centro residencial, nin enfermidade infecto contaxiosa.

A persoa solicitante pode ir acompañado polo cónxuxe, para o cal non se esixen os requisitos de pensión e idade.

Servizos que ofrece o programa:

 • Aloxamento e manutención en réxime de pensión completa e en habitacións dobres de uso compartido.

 • Tratamentos termais básicos, que inclúen a prescrición do tratamento polo médico do balneario.

 • Realización de actividades de animación.

 • Póliza colectiva de seguro turístico.

Para máis información e formalizar as inscricións:

Departamento de Servizos Sociais, previa cita, chamando ao 981 44 10 08, en horario de mañá.