Aberto o prazo para solicitar o banco de alimentos (Outubro 2016)

Prazo: do 17 ao 24 de outubro, de 8:30 a 14:00 h

No Departamento de Servizos Sociais (2º andar da Casa Dopeso)

Descarga o documento de solicitude: AQUÍ

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR PARA A SOLICITUDE DO BANCO DE ALIMENTOS

  • CERTIFICADO DE EMPADROAMENTO COLECTIVO

  • FOTOCOPIA DA DECLARACIÓN DA RENDA OU CERTIFICADO NEGATIVO EMITIDO POR FACENDA DO ÚLTIMO ANO

  • XUSTIFICANTES ECONÓMICOS REFERIDOS A TODOS OS MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR: INEM, CONTRATOS, NÓMINAS, RECIBOS DAS PENSIÓNS.

  • DECLARACIÓN XURADA DA SITUACIÓN ECONÓMICA DA FAMILIA (NO CASO DE NON PODER PRESENTAR DOCUMENTACIÓN DO PUNTO ANTERIOR)

  • MOVEMENTOS DAS CONTAS BANCARIAS DOS ÚLTIMOS 6 MESES DE TODOS OS MEMBROS MAIORES DE 18 ANOS DA UNIDADE FAMILIAR

  • CERTIFICIÓN BANCARIA DEINTERESES E RETENCIÓNS, INDICANDO SALDO A 31 DE DECEMBRO DO ANO ANTERIOR DE TODOS OS MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR, ASÍ COMO CERTIFICADO DE FONDOS DE INVERSIÓN, LETRAS DO TESOURO …

  • ÚLTIMO RECIBO DE ALUGUER OU HIPOTECA

  • FOTOCOPIA DA SENTENCIA DE SEPARACIÓN / DIVORCIO, CONVENIO REGULADOR, DEMANDA DE IMPAGO DE PENSIÓNS, SE É O CASO.