As Pontes, 5 de marzo| O próximo día 09/03/2018 entra en vigor a Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público. Con esta lei, a tramitación dos expedientes de contratación que se liciten ao seu amparo será integramente electrónica, tamén na fase de presentación de ofertas e solicitudes de participación (Disposición Adicional 15ª da lei).

Para garantir o cumprimento desta obrigación, este concello adheriuse á Plataforma de Contratación do Sector Público, dependente da Administración Xeral do Estado. Esta plataforma ofrece aos operadores económicos diversos servizos (Información xeral sobre contratación pública, tales como o acceso aos perfís de contratante da Administración Xeral do Estado e outras Entidades Públicas adheridas voluntariamente; procura de licitacións por unha multiplicidad de criterios; subscricións por diversas canles (sms, mail, RSS) para recibir información personalizada de anuncios de licitacións e adxudicacións de contratos; realización de preguntas aos órganos de contratación sobre unha licitación concreta; recepción de comunicacións (invitacións a licitar; admisión e exclusión; adxudicacións; requirimento de documentación) e dispón tamén dunha ferramenta para a preparación e presentación de ofertas e documentación electronicamente.

Para o uso desta ferramenta de preparación e presentación de ofertas, será un requisito inescusable que os licitadores sexan usuarios rexistrados na Plataforma de Contratación do Sector Público ( https:// contrataciondelestado.es/ wps/portal/empresas); os requisitos técnicos da ferramenta de preparación e presentación de ofertas son moi simples: conexión a Internet, navegador cunha versión de Xava actualizada (preferentemente a partir da v1.8) e certificado electrónico recoñecido pola Administración Xeral do Estado (@firma). En calquera caso, e para que os interesados váianse familiarizando no uso desta ferramenta, achégase unha guía explicativa do uso da plataforma; en caso de dúbidas deberá contactarse no correo electrónico: [email protected].

En calquera caso, e para que os interesados váianse familiarizando no uso desta ferramenta, pode consultarse a guía explicativa do uso da plataforma na seguinte ligazón: guía online

O concello agradece a colaboración na posta en marcha da e-contratación.

  • Guía de licitación PCSP empresas: VER GUÍA