No ano 2009 nace o Instituto Pontés de Promoción Económica (IPPEC), como un ente dependente da Concellería de Industria, Promoción Económica, Comercio e Hostalaría do Concello das Pontes. Sete anos é un bo número para comezar a botar a vista atrás e ver con certa distancia onde se chegou e que obxectivos se alcanzaron. Foi un camiño longo, como todos os inicios, pero cheo de grandes logros e sempre acompañado de moito esforzo e ilusión. Durante este tempo o IPPEC traballou con e para grandes persoas e empresas, que colaboraron de forma activa para que este servizo municipal ofreza día tras día maiores servizos e de maior calidade. As análises e avaliacións de cada proxecto, programa ou actividade en materia de industria, promoción económica, emprendemento ou empresarial, mostran a confianza e implicación dos veciños ponteses, convertendo os diferentes pasos nun mesmo camiño cara ao desenvolvemento e crecemento económico e social do municipio.

Son varias as áreas que enmarca a actividade do IPPEC; Industria, Comercio, Hostalería, Turismo, Promoción Económica, Desenvolvemento Local, pero sen dúbida a atención e asesoramento a emprendedores é un dos alicerces máis importantes de actuación.

EMPRENDEDORES

Emprendedores atendidos: O servizo que ofrece o IPPEC en materia de emprendedores pódese dicir que é integral, albergando desde asesoramento en plans de empresa, información sobre as distintas formas xurídicas ou trámites de constitución, axuda nos estudos de mercado, información de axudas e subvencións, desenvolvemento de cursos de formación, programas de promoción económica, actuacións de sensibilización da cultura emprendedora etc.

  • Desde a constitución deste Instituto o IPPEC prestou servizos a un total de 273 proxectos emprendedores, dos cales se constituíron un total de 114.
  • O ano 2015 preséntase como o ano de maior emprendedores atendidos, cun total de 49 dos cales se constituíron un total de 19 iniciativas, na maior parte trátase de pequenos proxectos de autoemprego dentro dos sectores de servizos, comercio e hostalería, devanditos proxectos reflicten a xeración de 23 postos de traballo.
  • No que vai de ano 2016 o IPPEC leva atendido 38 emprendedores dos cales xa se constituíron 12 proxectos, xerando un total de 15 postos de traballo. Os datos tan elevados de atención a emprendedores durante o primeiro trimestre do presente exercicio é o reflexo ou consecuencia da confluencia de axudas e subvencións públicas convocadas a finais do ano pasado, que benefician a todo este exercicio 2016, convocatorias que noutros anos saían con posterioridade ou de forma máis espaciada no tempo, como é o caso das subvencións para a promoción do emprego autónomo.

A atención a emprendedores leva a cabo utilizando diferentes recursos como charlas informativas, onde se pode destacar o labor de motivación emprendedora nos máis novos da localidade, atopando no autoemprego unha alternativa laboral. As titorías personalizadas son sen dúbida a fonte máis utilizada no servizo que xunto coas charlas, xornadas e seminarios completan unha serie de actuacións sen dúbida importantísima en materia de emprendemento. O seguimento e o acompañamento nos primeiros anos de actividade cara a calquera emprendedor convértese nun recurso fundamental no lanzamento de novos profesionais ao mundo empresarial. Os servizos máis demandados no IPPEC son o asesoramento na elaboración de plans de empresa para os seus estudos de viabilidade, pero sen dúbida a información sobre axudas e subvencións é a materia de información máis demandada por parte dos emprendedores durante este período de actuación.
Para a realización destas tarefas de asesoramento o IPPEC conta coa colaboración das entidades e axentes máis representativos en materia de lanzamento de novos proxectos emprendedores, como a Asociación SEARA, Asociación de Comerciantes e Empresarios das Pontes, Asociación Euroeume, Asociación Aje, entendendo que o axuntar esforzos e recursos maximiza os resultados alcanzados.

AS PONTES EMPRENDE: Durante os sete anos de actividade realizáronse diferentes campañas de dinamización e sensibilización emprendedora.“As Pontes Emprende” é sen dúbida o evento máis significativo nesta materia, presentando tres alicerces de actuación: A formación, a promoción e as axudas económicas.

  • Formación de Emprendedores: desde a constitución do IPPEC realizáronse diferentes charlas informativas, xornadas emprendedoras, seminarios de formación así como un total de trece cursos dirixidos especificamente ao tecido emprendedor. ( Motivación Emprendedora, Creación de Empresas, Planificación Empresarial, Análise e Avaliación de Ideas Emprendedoras….). Neste momento está a impartirse un novo obradoiro de formación “Ferramentas para crear e reconducir un proxecto empresarial” no cal participan 18 emprendedores e que terá a súa finalización o próximo 22 de abril.
  • As Pontes Emprende, Axudas Municipais a Creación de Empresas: servizo que dota ao programa de 60.000 euros anuais para a axuda a todos aqueles proxectos de nova constitución no municipio, axudas económicas que son unha referencia na comarca. Estas axudas económicas do Concello das Pontes, en forma de subvencións presentan sen dúbida un impulso importante para as iniciativas nos primeiros meses de actividade. No exercicio 2015 foron 11 os proxectos beneficiarios do programa, dos cales 9 estaban liderados por mulleres, un cambio moi significativo de tendencia emprendedora.

Desde o IPPEC trabállase para que no próximo mes de Maio póidase sacar outra convocatoria das devanditas axudas, coas cales se espera beneficiar ao maior número de persoas e proxectos emprendedores posibles a través de dúas liñas de actuación: IMPÚLSATE E INSTÁLATE dirixidas en forma de axuda económica para sufragar gastos de arrendamento e inmobilizado material.

  • As Pontes Emprende tamén presenta un programa específico en forma de concurso, como o concurso de Proxectos Emprendedores (autónomos e sociedades), Concurso de ideas Emprendedoras, ou o Concurso de Ideas Emprendedoras por Estudantes (primaria e secundaria). Este ano abrirase o prazo de inscrición o próximo 18 de abril e estará aberto ata o día 29, coa finalidade de que no acto final que terá lugar o 27 de maio póidanse recoñecer as mellores iniciativas emprendedoras municipais dentro das tres categorías.

O Concello das Pontes a través do IPPEC persegue coa dotación deste servizo integral, a implantación de políticas activas relacionadas coa creación de actividade empresarial, de animación, estímulo e innovación, actuando como promotores de actividades, asesores de proxectos e prospectores de mercado, contribuíndo á dinamización do tecido empresarial xa constituído así como á xeración de novas actividades económicas.