As Pontes, 22 de marzo de 2023. O Concello das Pontes abre o prazo de solicitude de matrícula para o curso 2022-2024 na Escola Infantil Municipal A Barosa.

As solicitudes, xunto coa documentación xustificativa, poderán presentarse, ata o 17 de abril, no Rexistro Municipal, con cita previa,  chamando ao 667 129 380 ou ao 667 129 389, de luns a venres, de 09:00 a 14:00 horas ou a través da sede electrónica  municipal

Para aquelas familias que non dispoñan dos medios telemáticos necesarios os impresos de solicitude  estarán á súa disposición nas instalacións da Escola Infantil Municipal A Barosa

As prazas de novo ingreso asignaranse tendo en conta a seguinte orde de preferencia:

1. Solicitantes con irmán/á cunha praza renovada no centro
2. As restantes solicitudes adxudicaranse atendendo á puntuación obtida a través da Comisión de baremación atendendo ao cumprimento dos seguintes requisitos:

 • Ter unha idade mínima de tres meses na data de ingreso na escola infantil.
 • Non ter cumpridos os tres anos de idade o 31 de decembro do ano que se solicita
  praza, agás situacións especiais que estimará a comisión de baremación.
 • Estar nado no momento de presentación da solicitude.
 • Estar empadroado/a, durante o tempo de asistencia a escola, toda a unidade
  familiar no concello de As Pontes de García Rodríguez e cunha antigüidade no
  padrón municipal de 3 meses a solicitude de matrícula.
 • No caso de producirse por parte dalgún membro da unidade familiar a baixa no padrón municipal, tería que ser comunicada e xustificada documentalmente, e de non ser así perderá a praza na escola infantil. Poderán realizarse de oficio revisións no padrón municipal.
 • Atoparse ao día no pagamento das cotas mensuais na data de presentación da
  solicitude.

DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR: DESCARGAR

SOLICITUDE PDF : DESCARGAR