Selección de técnicos de Turismo (funcionarios interinos).

Convocatoria de celebración do exercicio da fase de oposición (Base 8.1).
Data de realización: 08/05/2015
Lugar: Casa Dopeso. C/Rosalía de Castro 22-26 As Pontes.
Hora: 10:30

Emprego Público: Dous Técnicos en Turismo para o punto de información turística do Lago das Pontes

O Concello de As Pontes lanza as bases que rexeneran o nomeamento como funcionario/a interino/a de dous técnicos en turismo.

O obxecto da presente convocatoria é o nomeamento como funcionario/a interino/a de 2 Técnicos en Turismo para a Atención integral do punto de información turística do Lago das Pontes. Durante un período de seis meses con un  70% da xornada máxima legal en horario de mañá e tarde.

O sistema de provisión será concurso- oposición.  As solicitudes  achegaránse  no Rexistro Xeral do Concello no prazo de sete días naturais, contados desde o seguinte ao do anuncio da convocatoria nun xornal de probada difusión.

Toda a información/documentación requerida pinche aquí.